Stopnie zagrożeń meteorologicznych

Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria Skutki
Silny wiatr 1    
Vśr > 15 m/s
lub
V > 20 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne.
  2  
Vśr > 20 m/s
lub
V > 25 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
    3
Vśr > 25 m/s
lub
V > 35 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże szkody w drzewostanie; znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia.
Intensywne opady deszczu 1     Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę bez zagrożenia dla sytuacji hydrologicznej. Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę;
osiągnięcie hydrologicznych stanów ostrzegawczych lub opady występujące na dużym obszarze.
Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.
    3 Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę;
przekroczenie hydrologicznych stanów alarmowych.
Powodzie, podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne; zagrożenie życia.
Intensywne opady śniegu 1     Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm w ciągu 24 godz. Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na drogach.
  2   Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 25 cm w ciągu 24 godz. na terenach nizinnych lub powyżej 40 cm w ciągu 24 godz. na obszarach położonych powyżej 600 m npm. Utrudnienia komunikacyjne; nieprzejezdność dróg lokalnych.
    3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 35 cm w ciągu 24 godz. na terenach nizinnych lub powyżej 50 cm w ciągu 24 godz. na obszarach położonych powyżej 600 m npm. Duże trudności komunikacyjne, nieprzejezdność dróg; uszkodzenia drzewostanu; uszkodzenia dachów; zagrożenie życia.
Opady marznące 1     Opad marznącej mżawki lub deszczu. Opady słabe, czas trwania opadu do 6 godz. Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Długotrwałe opady marznącej mżawki lub deszczu utrzymujące się powyżej 6 godzin lub opady umiarkowane trwające krócej. Gołoledź; trudności komunikacyjne; oblodzenie dróg, utrudnienia w ruchu pieszym; uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych.
    3 Długotrwałe umiarkowane lub silne opady marznącej mżawki lub deszczu utrzymujące się powyżej 6 godzin lub silne opady marznące. Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; duże trudności komunikacyjne i w ruchu pieszym; uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych.
Zawieje/zamiecie śnieżne 1     Niestabilna pokrywa śnieżna lub słabe albo umiarkowane opady śniegu i wiatr o:
Vśr > 6 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
Tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
  2   a) Niestabilna pokrywa śnieżna lub słabe albo umiarkowane opady śniegu i wiatr o:
Vśr >10 m/s

b) silne opady śniegu i wiatr o:
Vśr > 6 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
    3 Silne opady śniegu i wiatr o:
Vśr > 10 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
Liczne szybko narastające zaspy na dużych obszarach, trudności w komunikacji, nieprzejezdność dróg.
Silne mgły 1     Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 200 m utrzymująca się przez przeważającą część doby. Utrudnienia komunikacyjne.
  2   Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się przez przeważającą część doby lub poniżej 200 m utrzymująca się powyżej 1 doby. Trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
    3 Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 1 doby. Bardzo duże trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
Oblodzenie 1     Następuje spadek temperatury poniżej 0 st. po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu powodując zamarzanie mokrej nawierzchni. Miejscami śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.
  2   Następuje spadek temperatury poniżej 0 st. bezpośrednio po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem; roztapianie i zamarzanie wierzchniej warstwy zmrożonego podłoża po długotrwałych mrozach. śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne na znacznym obszarze.
    3 Gwałtowny spadek temperatury poniżej 0 °C. bezpośrednio po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu na zamarznięte podłoże bez pokrywy śnieżnej powodujące gwałtowne oblodzenie. śliskość na drogach i chodnikach, bardzo duże utrudnienia komunikacyjne na znacznym obszarze.
Przymrozki 1     Zmiana temperatury przy gruncie z dodatniej na ujemną w okresie wiosny mogąca spowodować uszkodzenie roślin w okresie wegetacyjnym. Szkody w uprawach rolnych i ogrodach.
  2   Istotna zmiana z temperatury dodatniej na ujemną w okresie wiosny lub jesieni (średnia temperatura dobowa na wysokości 2m jest dodatnia, natomiast temperatura minimalna przy gruncie spada poniżej zera). Szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
    3 Istotna zmiana z temperatury dodatniej na ujemną w okresie wiosny lub jesieni (średnia temperatura dobowa na wysokości 2m > 0 °C, natomiast temperatura minimalna < -5 °C). Znaczne szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
Roztopy 1     Istotny wzrost średniej dobowej temperatury powietrza w obszarach zalegania pokrywy śnieżnej powodujący topnienie śniegu i przez całą dobę temperatura powietrza > 0°C. Lokalne zalania, podtopienia, błoto pośniegowe.
  2   Istotna zmiana temperatury ujemnej na dodatnią powodująca szybkie topnienie pokrywy śnieżnej przy zamarzniętym gruncie. Zalania na znacznym obszarze, podtopienia, trudności komunikacyjne.
    3 Istotny wzrost średniej dobowej temperatury powietrza, z towarzyszącymi opadami deszczu powyżej 30 mm/dobę, powodujący szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i przez całą dobę temperatura powietrza > 0°C. Podtopienia i zalania związane ze wzrostem stanów wody w ciekach, trudności komunikacyjne.
Upały 1    
30°C < Tmax ≤ 35°C
oraz
Tmin < 18°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego.
  2  
30°C < Tmax ≤ 35°C
oraz
Tmin ≥ 18°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.
    3
Tmax > 35°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.
Silne mrozy 1    
-25°C < Tmin ≤ -20°C
Tmax > -10°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia.
  2  
-25°C > T min ≤-20°C
Tmax < -10°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych.
    3
T min ≤ -25°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych; zagrożenie życia.
Mgły intensywnie osadzające szadź 1     Szybkie narastanie szadzi. śliskość dróg, uszkodzenia linii napowietrznych, anten.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
    3 Gwałtowne narastanie przynajmniej kilkucentymetrowej warstwy szadzi.
Uszkodzenia drzew, linii energetycznych, trakcji, zakłócenia w pracy stacji przekaźnikowych.
Burze 1     Burze z opadami deszczu < 30 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
V < 25 m/s

V – prędkość wiatru w porywach.
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
Silne burze     Nie występuje. Nie dotyczy.
  2   Burze z opadami deszczu
30 mm ≤ R ≤ 50 mm
w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
25 m/s ≤V ≤ 35 m/s

R – suma opadów
V – prędkość wiatru w porywach.
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
    3 Umiarkowane i silne burze z opadami deszczu > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru:
V > 35 m/s

V – prędkość wiatru w porywach
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.
Burze z gradem 1     Burze z opadami gradu lub deszczu < 30 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
V < 25 m/s

V – prędkość wiatru w porywach.
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
    Nie występuje. Nie dotyczy
    Nie występuje. Nie dotyczy.
Silne burze z gradem     Nie występuje. Nie dotyczy.
  2   Umiarkowane i silne burze z opadami gradu lub deszczu
30 mm ≤ R ≤ 50 mm
w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
25 m/s ≤ V ≤ 35 m/s

R – suma opadów
V – prędkość wiatru w porywach.
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
    3 Umiarkowane i silne burze z opadami gradu lub deszczu > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru:
V > 35 m/s

V – prędkość wiatru w porywach
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.

Jak postępować w przypadku zagrożeń – zagrożenie radiologiczne

Zanim wystąpi zagrożenie
1. Bądź przygotowany do ewakuacji lub do schronienia się w swoim domu.
2. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.
3. Gdy w czasie katastrofy członkowie rodziny są rozdzieleni, (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole) miej przygotowany plan ich powrotu do domu.
4. Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych w innych rejonach, aby ich dom służył jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny. Po wystąpieniu katastrofy często łatwiej jest uzyskać połączenie na większych odległościach. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres i numer telefonu osoby kontaktowej.

Podczas zagrożenia
1. Nasłuchuj w radiu i telewizji aktualnych komunikatów.
2. Jeśli jest to zalecane – pozostań w domu.
3. Zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu.
4. Zabezpiecz i pozamykaj drzwi i okna.
5. Wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.
6. Zamknij i uszczelnij zasuwy piecowe i kominowe.
7. Udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu, aż władze ogłoszą, że jest już bezpiecznie.
8. Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem.
9. Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu.
10. Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz :
 spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
 włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij.
11. Jeżeli zarządzono ewakuację:
 nasłuchuj w radiu i w telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach postępowania,
 minimalizuj możliwości skażenia w domu,
 zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy.

Po zagrożeniu

Gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu
oraz mleka od twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez lokalny urząd sanitarny.

Zalecane przez WHO dawki przyjmowanego jodu w sytuacji zagrożenia radioaktywnym izotopem I-131

Noworodki (do 1 m-ca życia) – 12,5mg jodu lub 16mg jodku potasu
Dzieci (od 1 m-ca do 3 r. życia) – 25mg jodu lub 32mg jodku potasu
Dzieci (od 3 do 12 r. życia) – 50mg jodu lub 65mg jodku potasu
Młodzież (od 12 r.życia) i dorośli – 100mg jodu lub 130mg jodku potasu

Aktualna sytuacja radiacyjna dla Polski

Jak postępować w sytuacji zagrożeń – Upały

Przed wystąpieniem upałów

 1. Izoluj przestrzenie wokół klimatyzatorów w celu lepszego uszczelnienia.
 2. Użyj wentylatora do lepszego rozprowadzania chłodnego powietrza.
 3. Odprowadzaj ciepło na zewnątrz i utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz.
 4. Zainstaluj tymczasowe ekrany odblaskowe, takie jak płyty tekturowe pokryte folią aluminiową, w celu odbijania promieni słonecznych na zewnątrz.
 5. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.
 6. Rozważ utrzymywanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu i w ten sam sposób utrzymują ciepło w domu zimą. Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.

W trakcie upałów

 1. Ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie w słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni.
 2. Zawieś zacienienia, markizy, zasłony lub żaluzje na okna, które są oświetlane przez poranne i popołudniowe słońce. Zewnętrzne markizy lub żaluzje mogą zredukować ilość ciepła słonecznego docierającego do domu przez okna nawet o 80%.
 3. Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
 4. Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli brak jest klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku poza zasięgiem światła słonecznego.
 5. Pamiętaj, że wentylatory elektryczne nie chłodzą, powodują tylko ruch powietrza.
 6. Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
 7. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
 8. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 9. Ubieraj się w luźne ubrania, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 10. Chroń twarz i głowę poprzez noszenie kapelusza z szerokim rondem.
 11. Pozwól swojemu organizmowi przystosować się do wysokich temperatur wciągu pierwszych 2 – 3 dni upałów.
 12. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności.
 13. Unikaj skrajnych zmian temperatur. Chłodny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale może spowodować wystąpienie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi. Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby z grupy wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Zażywaj dużo wypoczynku, aby umożliwić działanie naturalnego systemu chłodzenia twojego organizmu. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza. Poznaj objawy dolegliwości termicznych i dowiedz się, jak udzielać pierwszej pomocy.
 14. W przypadku stwierdzenia oparzeń lub innych dolegliwości – skontaktuj się z lekarzem.

Porady pochodzą ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak postępować w sytuacji zagrożeń – Mróz

Przed nadejściem mrozów i zamieci śnieżnych

 1. Słuchaj prognoz pogody i komunikatów w radiu.
 2. Zgromadź środki przydatne w czasie zimy, a przede wszystkim:
   zapasowe baterie radiowe i do latarek,
   żywność, która nie wymaga gotowania,
   zapas wody,
   sól kamienną, piasek,
   zapas opału,
   zastępcze źródła światła i ogrzewania
 3. Przygotuj dom przez :
   uszczelnienie ścian i poddaszy,
   zaizolowanie i uszczelnienie drzwi i okien,
   zainstalowanie okiennic lub pokrycie okien plastikową folią
 4. Przygotuj „zimowy zestaw samochodowy”, tj. łopatkę do śniegu, radio zasilane bateriami, migające światło, racje żywnościowe, rękawice, czapkę, koc, linię holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną, odblaskową płachtę, kable do akumulatora, mapę drogową.

W trakcie mrozów i zamieci śnieżnych

 1. Ubieraj się stosownie do pogody.
 2. Noś ubranie składające się z wielu warstw, luźne, zewnętrzna odzież powinna być łatwa do zdjęcia i wodoodporna.
 3. Uważaj na przemęczenie, w czasie mrozów doprowadzić to może do ataku serca.
 4. Obserwuj, czy nie występują objawy odmrożeń (utrata czucia, biały lub jasny kolor pojawiający się na końcach palców rąk i stóp oraz małżowin usznych i na czubku nosa).
 5. Oszczędzaj zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach.
 6. Jeżeli używasz piecyków, zapewnij wentylację pomieszczeń.
 7. Zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.

Porady pochodzą ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak postępować w sytuacji zagrożeń – Pożar

Przed wystąpieniem pożaru

 1. Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia.
 2. Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź, czy nie są zablokowane zeschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.
 3. Utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.). Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.
 4. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka.
 5. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
 6. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 7. Nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.
 8. Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzejniki, grzałki). Grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych.
 9. Sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrzną.
 10. Pokryj warstwą piasku ok. 5-8 cm podłogi strychu, jeśli są wykonane z materiałów palnych.
 11. Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku.
 12. Upewnij się, czy izolacja domu nie dotyka przewodów elektrycznych.
 13. Poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników i sposób ich wyłączania w razie zagrożenia. Do gazu wzywaj pracowników gazowni.
 14. Udostępnij pomieszczenia inspekcji p/pożarowej i natychmiast usuń wszystkie niewłaściwości wykazane w trakcie kontroli.
 15. Jeśli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy. W gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany i :
   zwróć się do urzędu gminy lub PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla twojego domu,
   używaj w budownictwie ognioodpornych materiałów, a w technologii –
  budowy łatwej do odbudowy,
   stwórz sferę bezpieczeństwa oddzielającą twój dom od palnej roślinności,
   utrzymaj teren wokół twojego domu wolny od suchej roślinności,
   przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach,
   bądź gotowy do ewakuacji

W czasie pożaru

 1. Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź domowników i wezwij straż pożarną.
 2. Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
 3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś sodą do pieczenia lub solą, lub przykryj pokrywką jeżeli ogień powstał w garnku.
 4. Jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i tarzaj dotąd, aż zdusisz ogień. Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia.
 5. Jeśli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi, zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są zimne, wychodź natychmiast czołgając się. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Jeżeli drzwi są gorące uciekaj, jeśli możesz – przez okno; jeśli nie, to trzymaj w oknie białe prześcieradło, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków.
 6. Pomóż zwierzętom – w tym celu:
   wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami,
   owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie,
   ptactwo wynieś w workach w bezpieczne miejsce,
   trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz,
   udziel pomocy poparzonym zwierzętom sam lub wezwij miejscowego weterynarza.

Po pożarze

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim służby pożarowe i komunalne nie sprawdzą, czy jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp.
 2. Skontaktuj się z urzędem gminy, jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, przedmiotów osobistych.
 3. Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.
 4. Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 5. Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny – zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, urząd, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania. To, co pozostało, będzie strzeżone przez Policję lub Straż Miejską.

Porady pochodzą ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak postępować w sytuacji zagrożeń – Porywiste wiatry

Przed nadejściem silnych wiatrów

 1. Słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Nie słuchaj plotek.
 2. Sprawdź, czy poszycie na dachu twojego domu jest solidnie przymocowane. Jeżeli masz wątpliwości, masz jeszcze czas na usunięcie stwierdzonych usterek.
 3. Gruntownie oceń stan okien. Jeżeli uznasz to za konieczne – zabezpiecz je odpowiednio.
 4. Uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód w przypadku porwania ich przez wiatr.
 5. Pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują.
 6. Upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy. Miej zapas świeżych baterii.
 7. Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. Zaopatrz się w niezbędne materiały i leki.
 8. Zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny.
 9. Upewnij się, czy twoi najbliżsi zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

W czasie silnych wiatrów

 1. Zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie zbliżaj się do okien i oszklonych drzwi.
 2. Jeśli znajdujesz się z dala od domu, pozostań tam gdzie jesteś, dopóki wichura nie przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami. Nie spaceruj też pod balkonami – spadające doniczki, kwietniki lub też szyby okienne mogą cię dotkliwie poranić.
 3. Wyłącz główny wyłącznik prądu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
 4. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj w nich przekazywanych zasad zachowania się.

Po przejściu silnych wiatrów

 1. Zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych.
 2. Uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu.
 3. Nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj zerwanych przewodów.
 4. Uważaj na rozbite szkło – możesz się pokaleczyć.
 5. Wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, jak i jego wyposażenia. Mogą się przydać.
 6. Zgłoś się w swoim miejscu pracy – możesz być potrzebny.

Porady pochodzą ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak postępować w sytuacji zagrożeń – Powódź

Przed powodzią

 1. Zorientuj się w komitecie przeciwpowodziowym czy mieszkasz na terenie zagrożonych powodziami i czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody. Komitet najczęściej znajduje się w Urzędzie Gminy, w której mieszkasz. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
 2. Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sygnał, np. gongi, dzwony itp. Dowiedz się, na jakich częstotliwościach radiowych nadawane będą komunikaty powodziowe.
 3. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona efektywna musisz zaplanować:
   kilka alternatywnych tras ewakuacji oraz jej docelowe miejsca,
   sposób i czas ewakuacji dobytku, mienia i członków rodziny
 4. Miej pod ręką przygotowane rzeczy na wypadek nadejścia katastrofy:
   latarki z zapasowymi bateriami,
   przenośne radio tranzystorowe z zapasowymi bateriami,
   apteczkę pierwszej pomocy
   niezbędny zapas żywności i wody
 5. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Domownicy, z uwagi na pracę i naukę mogą być rozdzieleni. Określ punkt kontaktowy u najbliższej rodziny lub znajomych zamieszkałych na terenach niezagrożonych.
 6. Omów z rodziną plan zabezpieczenia przed kataklizmem. Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je, jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, straż gminną i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych częstotliwości.

W czasie powodzi

 1. Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.
 2. Zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy oraz posiadane w domu naczynia.
 3. Przenieś, o ile to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy na wyższe piętra. Zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
 4. Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych (energia elektryczna i gaz).
 5. Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie wydany nakaz opuszczenia domów – nie zwlekaj, zrób to natychmiast. Słuchaj zaleceń służb porządkowych, przez co zdecydowanie ułatwisz im pracę.
 6. Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj, że one też posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.
 7. Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych. Pamiętaj, że nawet 15-centymetrowa warstwa wody może cię przewrócić. Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
 8. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym, gdzie możesz być potrzebny, znajdziesz w lokalnym komitecie przeciwpowodziowym.

Po powodzi

 1. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych i nie wracaj do domu, dopóki nie będziesz miał pewności, że jest to bezpieczne.
 2. Po powrocie do domu, dokonaj jego szczegółowych oględzin. Sprawdź stan
  fundamentów, ścian, podłóg, sufitów, drzwi i okien. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych.
 3. Wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową. Usuń także padłe w wyniku powodzi zwierzęta.
 4. Wykonaj zdjęcia zniszczeń oraz dokonaj szacunku strat.
 5. Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestnictwa w tej akcji. Dalszymi twoimi poczynaniami pokieruje komitet przeciwpowodziowy.

Porady pochodzą ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.