Stopnie zagrożeń meteorologicznych

Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria Skutki
Silny wiatr 1    
Vśr > 15 m/s
lub
V > 20 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne.
  2  
Vśr > 20 m/s
lub
V > 25 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
    3
Vśr > 25 m/s
lub
V > 35 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
V – prędkość wiatru w porywach
Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże szkody w drzewostanie; znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia.
Intensywne opady deszczu 1     Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę bez zagrożenia dla sytuacji hydrologicznej. Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę;
osiągnięcie hydrologicznych stanów ostrzegawczych lub opady występujące na dużym obszarze.
Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.
    3 Wysokość opadu ≥ 30 mm na dobę;
przekroczenie hydrologicznych stanów alarmowych.
Powodzie, podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne; zagrożenie życia.
Intensywne opady śniegu 1     Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm w ciągu 24 godz. Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na drogach.
  2   Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 25 cm w ciągu 24 godz. na terenach nizinnych lub powyżej 40 cm w ciągu 24 godz. na obszarach położonych powyżej 600 m npm. Utrudnienia komunikacyjne; nieprzejezdność dróg lokalnych.
    3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 35 cm w ciągu 24 godz. na terenach nizinnych lub powyżej 50 cm w ciągu 24 godz. na obszarach położonych powyżej 600 m npm. Duże trudności komunikacyjne, nieprzejezdność dróg; uszkodzenia drzewostanu; uszkodzenia dachów; zagrożenie życia.
Opady marznące 1     Opad marznącej mżawki lub deszczu. Opady słabe, czas trwania opadu do 6 godz. Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia komunikacyjne.
  2   Długotrwałe opady marznącej mżawki lub deszczu utrzymujące się powyżej 6 godzin lub opady umiarkowane trwające krócej. Gołoledź; trudności komunikacyjne; oblodzenie dróg, utrudnienia w ruchu pieszym; uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych.
    3 Długotrwałe umiarkowane lub silne opady marznącej mżawki lub deszczu utrzymujące się powyżej 6 godzin lub silne opady marznące. Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; duże trudności komunikacyjne i w ruchu pieszym; uszkodzenia drzewostanu i linii napowietrznych.
Zawieje/zamiecie śnieżne 1     Niestabilna pokrywa śnieżna lub słabe albo umiarkowane opady śniegu i wiatr o:
Vśr > 6 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
Tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
  2   a) Niestabilna pokrywa śnieżna lub słabe albo umiarkowane opady śniegu i wiatr o:
Vśr >10 m/s

b) silne opady śniegu i wiatr o:
Vśr > 6 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
    3 Silne opady śniegu i wiatr o:
Vśr > 10 m/s

Vśr – średnia prędkość wiatru
Liczne szybko narastające zaspy na dużych obszarach, trudności w komunikacji, nieprzejezdność dróg.
Silne mgły 1     Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 200 m utrzymująca się przez przeważającą część doby. Utrudnienia komunikacyjne.
  2   Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się przez przeważającą część doby lub poniżej 200 m utrzymująca się powyżej 1 doby. Trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
    3 Mgła na znacznym obszarze ograniczająca widzialność poniżej 50 m utrzymująca się powyżej 1 doby. Bardzo duże trudności komunikacyjne na znacznym obszarze.
Oblodzenie 1     Następuje spadek temperatury poniżej 0 st. po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu powodując zamarzanie mokrej nawierzchni. Miejscami śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.
  2   Następuje spadek temperatury poniżej 0 st. bezpośrednio po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem; roztapianie i zamarzanie wierzchniej warstwy zmrożonego podłoża po długotrwałych mrozach. śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne na znacznym obszarze.
    3 Gwałtowny spadek temperatury poniżej 0 °C. bezpośrednio po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu na zamarznięte podłoże bez pokrywy śnieżnej powodujące gwałtowne oblodzenie. śliskość na drogach i chodnikach, bardzo duże utrudnienia komunikacyjne na znacznym obszarze.
Przymrozki 1     Zmiana temperatury przy gruncie z dodatniej na ujemną w okresie wiosny mogąca spowodować uszkodzenie roślin w okresie wegetacyjnym. Szkody w uprawach rolnych i ogrodach.
  2   Istotna zmiana z temperatury dodatniej na ujemną w okresie wiosny lub jesieni (średnia temperatura dobowa na wysokości 2m jest dodatnia, natomiast temperatura minimalna przy gruncie spada poniżej zera). Szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
    3 Istotna zmiana z temperatury dodatniej na ujemną w okresie wiosny lub jesieni (średnia temperatura dobowa na wysokości 2m > 0 °C, natomiast temperatura minimalna < -5 °C). Znaczne szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
Roztopy 1     Istotny wzrost średniej dobowej temperatury powietrza w obszarach zalegania pokrywy śnieżnej powodujący topnienie śniegu i przez całą dobę temperatura powietrza > 0°C. Lokalne zalania, podtopienia, błoto pośniegowe.
  2   Istotna zmiana temperatury ujemnej na dodatnią powodująca szybkie topnienie pokrywy śnieżnej przy zamarzniętym gruncie. Zalania na znacznym obszarze, podtopienia, trudności komunikacyjne.
    3 Istotny wzrost średniej dobowej temperatury powietrza, z towarzyszącymi opadami deszczu powyżej 30 mm/dobę, powodujący szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i przez całą dobę temperatura powietrza > 0°C. Podtopienia i zalania związane ze wzrostem stanów wody w ciekach, trudności komunikacyjne.
Upały 1    
30°C < Tmax ≤ 35°C
oraz
Tmin < 18°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia pożarowego.
  2  
30°C < Tmax ≤ 35°C
oraz
Tmin ≥ 18°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.
    3
Tmax > 35°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego; zagrożenie życia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg; duże zagrożenie pożarowe.
Silne mrozy 1    
-25°C < Tmin ≤ -20°C
Tmax > -10°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia.
  2  
-25°C > T min ≤-20°C
Tmax < -10°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych.
    3
T min ≤ -25°C

Czas trwania, co najmniej dwa dni.
Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia; zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych; zagrożenie życia.
Mgły intensywnie osadzające szadź 1     Szybkie narastanie szadzi. śliskość dróg, uszkodzenia linii napowietrznych, anten.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
    3 Gwałtowne narastanie przynajmniej kilkucentymetrowej warstwy szadzi.
Uszkodzenia drzew, linii energetycznych, trakcji, zakłócenia w pracy stacji przekaźnikowych.
Burze 1     Burze z opadami deszczu < 30 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
V < 25 m/s

V – prędkość wiatru w porywach.
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
    Nie występuje. Nie dotyczy.
Silne burze     Nie występuje. Nie dotyczy.
  2   Burze z opadami deszczu
30 mm ≤ R ≤ 50 mm
w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
25 m/s ≤V ≤ 35 m/s

R – suma opadów
V – prędkość wiatru w porywach.
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
    3 Umiarkowane i silne burze z opadami deszczu > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru:
V > 35 m/s

V – prędkość wiatru w porywach
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.
Burze z gradem 1     Burze z opadami gradu lub deszczu < 30 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
V < 25 m/s

V – prędkość wiatru w porywach.
Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
    Nie występuje. Nie dotyczy
    Nie występuje. Nie dotyczy.
Silne burze z gradem     Nie występuje. Nie dotyczy.
  2   Umiarkowane i silne burze z opadami gradu lub deszczu
30 mm ≤ R ≤ 50 mm
w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru
25 m/s ≤ V ≤ 35 m/s

R – suma opadów
V – prędkość wiatru w porywach.
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów i zagrożenie pożarowe.
    3 Umiarkowane i silne burze z opadami gradu lub deszczu > 50 mm w okresie trwania zjawisk burzowych lub porywami wiatru:
V > 35 m/s

V – prędkość wiatru w porywach
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków, zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych.